Untitled 2016
Anna Horcinova © All Rights Reserved


Untitled 2015
Anna Horcinova © All Rights Reserved

Gum Prints 2014


Anna Horcinova © All Rights Reserved

//INposition// 2013


Práca hravou manipuláciou s telesným fragmentom pojednáva o existenciálnej výpovedi, telesných či mentálnych obmedzeniach. Pomocou tela sa pokúšam o prekročenie nebadanej hranice medzi subjektom a svetom. Telo nedematerializujem, zobrazujem jeho celistvosť na poli vonkajšej i vnútornej reflexie. Na fotografiách zachytávam mladých ľudí, ktorí zosobňujú aspekty univerzálnych situácií a vzťahov. Prevažne pokojné polohy tela sa striedajú s polohami evokujúcimi napätie. Neutrálne prostredie umožňuje upriamiť pozornosť na dominujúci ľudský prvok a na vzájomnú interakciu postáv. Práca pozostáva z fotografií rôznych formátov, ktorými vyjadrujem diverzitu prístupov a interpretácií. Inštaláciu konštruujem naratívne, vytváram hypotézy a konotácie, ktorými sprostredkujem nepatrnú dávku fiktívnej intimity.

In this project, I am using playful manipulation of physical fragments to express existentialism or the limits of body and mind. With the help of the body I try to cross the imperceptible boundaries between my subject and the world around it. I am not dematerializing the body, but I am merely displaying its integrity within external and internal reflection. The photographs depict young people who act as the embodiment of aspects from universal human situations and relationships. Mostly peaceful postures are followed by positions that evoke tension. Neutral environment allows to draw the attention to the dominating human element and to the interaction between characters. The work consists of various formats that reflect the diversity of approaches and interpretations. I construct narrative setup, creating hypotheses and connotations that convey a certain amount of fictional intimacy.


Anna Horcinova © All Rights Reserved

Impossible 2012

Modelov - prevažne tanečníkov, inscenujem v indiferentných priestoroch, vo fyzicky náročných pózach, ktoré odzrkadlujú možnú nestabilitu a neistotu v našich vlastných možnostiach. Telo sa tak stáva nositeľom informácie, vytvára napätie či konfrontáciu priestoru a tela. Póza a gesto ako zobrazenie osobného pocitu, alebo citového rozpoloženia. Séria tak neodkazuje len k určitým uzavretým príbehom, ktoré vznikajú na pozadí scény, ale aj k nášmu vlastnému vnímaniu.

Models, mostly dancers, are staged in indifferent environments, preforming physically demanding poses that reflect the potential instability and uncertainty of our own choices. The body so becomes a carrier of information, it creates tension and confrontation between itself and the space. Pose and gesture also represent a personal view on feelings or emotional conditions. Series not only refers to certain stories emerging behind them, but also to our own perceptions.

Anna Horcinova © All Rights Reserved

At the Beginning


Anna Horcinova © All Rights Reserved

Moja vlastná fikcia je mojou vlastnou realitou 2011

V 70. rokoch 20. storočia sa medzi román a autobiografiu včlenil nový naratívny diskurz, autofikcia, ktorý modifikoval vzťah fikcie a skutočnosti, pravdivosti a pravdepodobnosti a nastolil nový modus písania o sebe. Autofikcia je hybridné a fragmentárne gesto na pomedzí fikcie a dokumentu. Fiktívna autobiografia často spája životy spisovateľa a rozprávača. Spisovateľ si vytvorí svojho vlastného rozprávača a pomocou neho sprostredkuje určitú dávku fiktívnej reality. Rozprávač zastáva rolu spolukonateľa a spolutvorcu našich identít. Rozširuje poznanie, ale zároveň mystifikuje.

My own fiction is my own reality 2011
In the 70s of the 20th century a new narrative discourse „autofiction“ emerged between the novel and autobiography, that modified the relationship between fiction and reality, truth and probability, and raised a new style of writing about oneself. Fictional Biography is a fragmentary gesture on the borders of fiction and document. Often connects the lives of the writer and narrator. The writer creates its own narrative and using it conveys a certain amount of fictional reality. The narrator takes the role of co-identity.Anna Horcinova © All Rights Reserved

Bolo Nebolo 2010

Súbor fotografií poukazuje na formatívne prvky, ktoré predurčili a z časti ovplyvnili môj fantazijný vývoj. Zaoberala som sa spomienkami z mojej minulosti, ktoré hrali veľmi významnú rolu v mojej detskej imaginácií a posúvali hranice medzi reálnym a nereálnym...”možným a nemožným”. Každá fotografia predstavuje jeden konkrétny moment, konkrétny obraz, ktorý mi napriek plynutiu času ostal ukotvený hlboko v mysli.

Was or Was not 2010
In this body of work I explored formative elements which, as I think, predetermined and partly influenced the development of my imagination. I used memories from my past, which played a very important role in my childhood imagination, to define the boundaries between real and unreal... “possible and impossible”. Each photo represents one particular moment, a specific picture that despite elapsed time remained anchored deeply in my mind.


Anna Horcinova © All Rights Reserved